Монографії

2014

  1. Oguy O. (Hg.). Die Ukraine und der deutschsprachige Raum / Oleksandr Oguy. – Bd.1. zu Osijeker Studien zu slawisch-deutschen Kontakten in Geschichte, Sprache, Literatur und Kultur/ Hg. von Univ.-Prof. Dr. Zelko Uvanovic. – [Aachen] Shaker Verl., 2014. – 275 S.
  2. Матійчак А.А. Зміна історичної проекції у розумінні імперії як культурологічної категорії: сучасний британський літературний досвід // Імператив provincia: [колективна монографія] / упорядк. О.Червінської. – Чернівці Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С.166–175
  3. Тимощук Надія. Йозеф Рот як малопрецедентна особистість і фразеологія у просторі (на матеріалі авторського дискурсу) / О.Д.Огуй, А.І.Гоян, Н.П.Тимощук, Р.В.Угринюк, С.С.Шкварчук // Німецька фразеологія у мові, мовленні та мовленнєвій діяльності системно-квантитативні аспекти. – Чернівці Видавничий дім «Родовід», 2014. – С. 114–198.

2013

  1. Лабінська Б. І. Історичні нариси з методики навчання іноземних мов на західноукраїнских землях (друга половина XIX – перша половина XX ст.) : Монографія / Б. І. Лабінська. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 384 с.

Comments are closed