Кандидатські дисертації

   • Архелюк Валентина Валентинівна. Прикметники розміру в англ.мові.
   • Бухінська Тетяна Вікторівна. Розмір та частота вживання різних типів речень у німецькій мові (на основі художньої прози та публіцистики).
   • Велущак Марина Ярославівна. Підготовка майбутніх фахівців з міжнародного бізнесу в університетах США.
   • Виспінська Наталія Михайлівна. Формування у майбутніх фахівців музичного мистецтва професійно орієнтованої англомовної лексичної компетентності в аудіюванні.
   • Гладкоскок Леся Григорівна.  Прикметники зі значеннями “темний” і “світлий” у сучасній англійській мові : семантика, синтагматика, парадигматика.
   • Головацька Наталія Григорівна. Становлення та розвиток сенсорних дієслів в англійській мові: функціональний і когнітивний аспекти.
   • Гоменюк Ольга Ярославівна. Розвиток методики навчання германських мов на Буковині (перша половина ХХ століття)
   • Данилович Оксана Дмитрівна. Сполучуваність прикметників з іменниками в сучасній англійській мові (на матеріалі публіцистичного, наукового та художнього стилів).
   • Івасюк Галина Олександрівна. Розвиток зовнішньої політики Німеччини в контексті еволюції системи міжнародних відносин.
   • Івасюк Ольга Ярославівна. Відтворення ритмомелодійної основи англомовного вірша.
   • Колісниченко Тетяна Вікторівна. Дієслова-конверсиви у фінансовому та тематично маркованому художньому дискурсах англійської мови: семантичний та функціональний аспекти.
   • Коропатніцька Тетяна Петрівна. Порівняльні структури з маркерами wie та als у сучасній німецькій мові: структурно-семантичний та лінгвокогнітивний аспекти.
   • Лабінська Богдана Ігорівна. Німецькі фразеологізми з компонентом на позначення фізичного стану людини.
   • Марчук Оксана Вікторівна. Структура і лексико-семантичні параметри текстів. англійськомовного жанру фентезі (на матеріалі семилогії Дж. К. Роулінг „Гаррі Поттер”).
   • Матійчак Альона Анатоліївна. Феномен Айріс Мердок в аспекті рецептивного потенціалу світоглядно- філософського роману.
   • Мельник Олена Вікторівна. Ад’єктивний складник реконструкції мовної картини світу німецької казки ХІХ століття.
   • Мурадханян Ірина Саркісівна. Концепція психологічного двійництва особистості у літературах Заходу XVIII-XIX ст.
   • Огуй Олександр Дмитрович. Історико-семасіологічне вивчення прикметників зі значенням ″сміливий″ ″хоробрий″ в німецькій мові.
   • Паранюк Дан Вікторович. Еволюція фантастики у метажанр фентезі: приклад Кліффорда Саймака.
   • Петренко Оксана Дмитрівна. Ономастика дитячих творів Р.Дала.
   • Семен Галина Ярославівна. Лінгвістична природа та стилістичні функції парадоксу.
   • Собков Юрій Вікторович. Типологія криптонімів англійської та української мов.
    • Тимощук Надія Петрівна. Функціонування фразеологізмів в романах Йозефа Рота.
    • Томусяк Аліна Олегівна. Вербалізація авторських інтенцій у сучасному американському художньому тексті: експресивно-синтаксичний підхід.
   • Черська Жанна Борисівна. Прикметники зі значеннями “егоїстичний” – “альтруїстичний”: системно-квантитативні аспекти функціонування в німецькомовній картині світу.

Comments are closed