Статті в вітчизняних журналах

2022

 1. Мурадханян І. С., Гладкоскок Л. Г., Семен Г. Я. Лексичні інновації в музиці.  Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2022, № 1, том 33 (72),частина 1. C. 167-171 https://doi.org/10.32838/2710-4656/2022.1-1/29 ISSN 2710-4656 (print), 2710-4664 (online) ICV 2020: 70.64 https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49410&lang=ru
 2. Lesia Hladkoskok, Iryna Muradkhanian, Halyna Semen Music in E. L. Doctorow’s novel “Ragtime”. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка  – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 48. Том 1. – С. 168-173 https://doi.org/10.24919/2308-4863/48-1-25 ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) ICV 2020: 67.73 https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43016
 3. Слухенська Р.В., Іванушко Я.Г., Назимок Є.В., Мурадханян І.С. Особливості застосування методу «занурення» в мовне середовище в умовах дистанційного навчання.  Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2022. Вип. 81. С.269-272 ISSN:1992-5786 (print), 2664-3529 (online) ICV 2021:66.77 https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.81.50
 4. Головацька Н. Порівняльна характеристика трьох основних форм навчання у вивченні англійської. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Дрогобич: Видавничий дім "Гельветика", 2022. Вип. 52, том 1. С. 205-210
  COPERNICUS http://www.aphn-journal.in.ua/52-1-2022
  http://www.aphn-journal.in.ua/archive/52_2022/part_1/30.pdf
  DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/52-1-30
 5. Лабінська Б., Виспінська Н. Програма навчальної дисципліни “Методика навчання іноземних мов учнів з
  особливими освітніми потребами”. Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія, 2022. № 35. С. 49–59.
  http://visnyk-pedagogy.knlu.edu.ua/article/view/251181 ISSN: 2412–9283 (print), 2518–1408 (online) ICV 2019:91.72 https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=48937
 6.  Bukhinska T., Hladkoskok L., Marchuk OQualitativeness of foreign language learning by students of nonprofessional specialties in the conditions of distance educationАктуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». Дрогобич, 2022.  № 48 (1). C. 234-240 ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) http://www.aphn-journal.in.ua https://doi.org/10.24919/2308-4863/48-1-36 http://www.aphn-journal.in.ua/archive/48_2022/part_1/36.pdf
 7. Томусяк А.О. Мотиваційний аспект та роль контексту у «художній» комунікації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». 2022. Випуск 53, том 2. С. 43-46.
  http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v53/part_2/10.pdf
 8. Томусяк А. О. Вербалізація авторських інтенцій модифікованими
  експресивними синтаксичними структурами в англомовному художньому тексті. Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2022. Випуск 47, том 4. С. 153-158.
  http://www.aphn-journal.in.ua/archive/47_2022/part_4/25.pdf
 9. Томусяк А. О. Прагматичні характеристики тексту як відображення мотивації мовної особистості. Modern research in world science (17-19 квітня, 2022). Львів. 2022. С.1061-1064.
  https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-17-19.04.22.pdf
 10. Колісниченко Т.В., Коропатніцька Т.П. Концептосистема сучасного англомовного туристичного рекламного дискурсу. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія. Чернівці: Рута, 2021. Вип. 831- 832. с. 114-123. DOI:10.31861/gph2021.831-832.114-123 ISSN 2518-7090
  https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/download/2868/2634/+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 11. Колісниченко Т.В., Коропатніцька Т.П. Метахтон tourism: фреймова модель. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». Київ: Видавничий двір «Гельветика», 2021. Т.32 (71). №3. Ч.1. С. 159–163. DOI https://doi.org/10.32838/2710-4656/2021.3-1/27 ISSN 2710-4656 (Print)
  ISSN 2710-4664 (Online)  http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/
  http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/3_2021/part_1/29.pdf
 12. Колісниченко Т.В., Коропатніцька Т.П. Особливості структурування рекламних повідомлень у сучасному англомовному туристичному дискурсі. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія. Чернівці: Рута, 2021. Вип. 833. С. 54-61. https://journals.chnu.edu.ua/index.php/gp/article/view/228 ISSN 2518-7090
  http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab4ee
 13. Labinska B.I., Vyspinska N.M., Koropatnitska T.P, Paranyuk D.V. Strategies and criteria for foreign language
  reading materials selection. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія.Дніпро. 2022. 1 (23). P.165-173. ISSN 2522-4115 (print) ISSN 2522-9133 (online) DOI:
  10.32342/2522-4115-2022-1-23-20
 14. Головацька Н. Г. Англійські сенсорні дієслова з інфінітивними комплементами. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. Видавничий дім “Гельветика”, 2022. № 56. С.37-42 COPERNICUS DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2022.56.9 ISSN 2409-1154 http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v56/9.pdf http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=210
 15. Matiychak A., Hladkoskok L., Muradkhanian I., Rubanets T.
  Enhancing business communication proficiency in physical culture and sports students “Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні
  технології”. Суми, Випуск № 9, 2021 р. С. 100-115. https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/05/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA.pdf https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=8521

2021

 1. Огуй О.Д., Івасюк О.Я., Івасюк Г.О. Колірна ментальність у Середньовіччі: принципи медієвістичної когнітивно-квантитативної зіставної реконструкції (на основі давньоверхньонімецьких і середньоверхньонімецьких текстів). Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія / редкол.: І. М. Осовська (гол. ред.) та ін. Чернівці : Технодрук, 2021. Вип. 824. С. 3-12. ISSN 2518-7090 http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab4ee
 2. Cherska Zh., Bukhinska T., Hladkoskok L., Semen Systemic relations in the phraseological units with the component HEAD (on the basis of Ukrainian, English and German). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія» 2021, Вип. 47, т. 2, Видавничий дім «Гельветика» C. 140-145. ISSN:2409-1154 (print), 2663-5658 (online) ICV 2019: 62.90 http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=174
 3. Томусяк А. О. Поліпарадигмальна природа художнього тексту в сучасних наукових розвідках / А. О. Томусяк // Науковий журнал «Молодий вчений», №3 (91), 2021. – С. 69-72. http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/91/
 4. Велущак М. Я. «Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх фахівців економічного профілю в США». Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН Украї ни [гол. ред. Бахмат Н.В.]. Вип. 30 (1-2021). Київ: Міленіум, 2021. 408 c. (Index Copernicus), категорія Б. ISSN 2309-9763 https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-30.
 5. Виспінська Н. Розвиток емоційного інтелекту як передумова формування іншомовної комунікативної компетентності в дітей з особливими освітніми потребами. Науковий вісник Ужгородського університету Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород, 2021. № 1 (48). С. 73–78.
 6. Бехта І. А., Марчук О. В. Структурно-типологічна параметризація художнього текстопростору англомовного фентезі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: “Філологія”. Одеса: Міжнар. гуман. ун-т, 2021. Вип. 47. С. 17-20. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v47/part_1/6.pdf
 7. Никіфорчук Ж. В. Критерії відбору навчального матеріалу для формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні майбутніх богословів. Педагогічна освіта: теорія і практика. Випуск 30 (1-2021) (Категорія «Б»). С.271-285. http://pedosv.kpnu.edu.ua/issue/view/14150
 8. Колісниченко Т. В., Коропатніцька Т.П. Концептосистема сучасного англомовного туристичного рекламного дискурсу. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія. № 831-832. Чернівці. 2021. С. 114-123. https://journals.chnu.edu.ua/index.php/gp/index
 9. Головацька Н. Г. Лексико-семантична підсистема сенсорних дієслів у системі дієслова сучасної англійської мови. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія / редкол.: І. М. Осовська (гол. ред.) та ін. Чернівці : Рута, 2021. Вип. 831-832. С. 35–48. https://journals.chnu.edu.ua/index.php/gp/article/view/188/127
 10. Данилович О.Д. Парадигматичні відношення між ЛСГ прикметників у науковому стилі сучасної англійської мови. ЧернівціСучава: БДМУ, №1 (29), 2021. – С.61-64. https://file:///C:/Users/User/Desktop/1%20номер%202021/макет.pdf
 11. Велущак М.Я. Мультимодальні методи навчання англійської мови студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка»/ Причорноморський науково-дослідний інституту економіки та інновацій.  Видавничий дім «Гельветика»,  Вип. 34, 2021, Том 2, сс.32-37. https://doi.org/10.32843/2663-6085ISSN 2663-6085
 12. Мурадханян І.С. Поліфункціональність використання хмарки тегів при вивченні іноземної мови. Наукові та освітні трансформації в сучасному світі: збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної
  науково-практичної конференції (м. Чернігів, 15 липня 2021 року) / Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, м. Чернігів. Суми: ТОВ НВП “Росток А.В.Т.”.2021. С. 398-399
  https://drive.google.com/file/d/1LOyNhXFb08FT5RJAOTiqPm08tHsm-jKn/view?usp=sharing
 13. Данилович О.Д. Парадигматичні відношення між ЛСГ прикметників у науковому стилі сучасної англійської мови. ЧернівціСучава: БДМУ, №1 (29), 2021. – С.61-64 Copernicus,  file:///C:/Users/User/Desktop/1%20номер%202021/макет.pdf
 14. Коропатніцька Т.П., Лабінська Б.І., Колісниченко Т.В. Формування іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів методом повної фізичної реакції. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, СумДПУ імені А. С. Макаренка. 2021, № 7 (111) С. 168–180. DOI 10.24139/2312-
  5993/2021.07/180-189 ISSN 2414-9799 (Online), ISSN 2312-5993 (Print)
  https://pedscience.sspu.sumy.ua/?page_id=1611

2020

1. Томусяк А. О. Інверсія як екпресивно-комунікативна модифікація речення у художньому англомовному тексті // А. О. Томусяк / Науковий журнал «Молодий вчений», №2(78), 2020. – С. 167-170.http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/2/38.pdf

2.Bukhinska Tetiana, Hladkoskok Lesia, Melnyk Olena Formation of foreign-
language communicative competence of future lawyers using interactive technologies/ Tetiana Bukhinska, Lesia Hladkoskok, Olena Melnyk // Молодий вчений. — 2020.— №1(77). – c. 97-101 (Index Copernicus)  http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/1/22.pdf

3. Бухінська Т.В. Розмір і довжина речень як один зі складників складності сприйняття медичних німецькомовних фахових текстів / Т.В. Бухінська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. Випуск 44: Філологія. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2020. – с. 103-106 (Index Copernicus) http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v44/26.pdf

4. H. Semen, I. Muradkhanian, L. Hladkoskok . – Teaching English in higher
establishments of Romania / Наукові праці Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 51. – Кам’янець-Подільський: Панькова А. С., 2020. – С. 116 – 121.
5. Bukhinska Tetiana, Hladkoskok Lesia, Melnyk Olena. Formation of
foreign-language communicative competence of future lawyers using interactive technologies / Tetiana Bukhinska, Lesia Hladkoskok, Olena Melnyk // Молодий вчений. — 2020. — №1 (77). – C. 97-101. https://www.google.com/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjutdqo14bqAhXupIsKHTHaBxwQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fmolodyvcheny.in.ua%2Ffiles%2Fjournal%2F2020%2F1%2F22.pdf&usg=AOvVaw1yAGye8LvHA4HxrGOWcnd6

6. Колісниченко Т. В. Рекламний дискурс: поняття, ознаки та функції. Закарпатські філологічні студії. Випуск 13. Том 2. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 93-97. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2020.13-2.18

7. Колісниченко Т. В. Туристичний дискурс: поняття, ознаки та функційні пріоритети. Таврійські філологічні наукові читання:  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Частина І. Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 120-124

8. Колісниченко Т. В. Підходи до вивчення рекламного дискурсу. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. № 79. 148 с.  С. 67-72 https://doi.org/10.26661/2414-1135/2020-79-11

9. Колісниченко Т. В. Поняття tourism destination у рекламному туристичному дискурсі англійської мови. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2020.  Вип. 823. Германська філологія. С. 121-125.

10. Колісниченко Т. В. Адресант у рекламному туристичному дискурсі. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». Том 31 (70). № 2. Частина 2 Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 117-123

11. Колісниченко Т. В. Часові маркери рекламного туристичного дискурсу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2020. Вип. 9(77). С. 102–105.

12. Hladkoskok L.H., Muradkhanian I.S., Semen H.Y. Teaching English in Higher Establishments of Romania // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 51. – Кам’янець- Подільський: Видавець Панькова А.С., 2020. – С. 116-120 (Index Copernicus).
https://drive.google.com/file/d/18qoLCjN0MdoT2_5mcQeO0sgf759Vn0ZG/view?usp=sharing

13. Головацька Наталія Джерела походження сенсорних дієслів на позначення сприйняття на слух. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, видавничий дім “Гельветика”, 2020. вип.29, том 1. С. 77-82.

14. Івасюк Г.О. Німецька ментальність у концептах та фразеології. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових статей. – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2020. Вип. 823: Германська філологія. С. 95-100.   https://drive.google.com/file/d/10pHJKQ2aAGX8wx3oGlPl8WklHaSJAiTP/view?usp=sharing

15. Колісниченко Т. В. Поняття tourism destination у рекламному туристичному дискурсі англійської мови. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2020. Вип. 823. Германська філологія. С. 121-125.   https://drive.google.com/file/d/1ubDjmpHVuAq5ff_XSfBJOwb_U54gEMX7/view?usp=sharing

2019

1.Matiychak A.A., Muradkhanian I.S., Cherska Zh.BFormation of foreign language competence in students of economic specialities // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія: збірник наукових праць. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет,  2019. – Вип. 40, том  2. – С. 56 – 60.   (Index Copernicus).

2. Виспінська Н. М. Особливості реалізації методики формування
англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в аудіюванні майбутніх музикантів. Педагогічний альманах : збірник наукових праць. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. Вип. 41. С. 149–156.

3. Виспінська Н. М. Застосування пісенного матеріалу під час навчання англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в аудіюванні майбутніх фахівців музичної сфери. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. Суми, 2018. № 4 (96). С. 196–207. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=pednauk_2018_9_19 (index Copernicus)

4. Виспінська Н. М. Критерії відбору лексичного матеріалу для навчання англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності майбутніх музикантів. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : матеріали XХVІ міжнародної інтернет-конференції (21 січня 2019 р.). Вінниця, 2019. C. 25–29.

5. Виспінська Н. М. Використання автентичних матеріалів для навчання англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності майбутніх музикантів. Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25–26 січня 2019 р.). Одеса, 2019. C. 100–103.

6. Koropatnitska T. Sprachkognitiver Aspekt  der Vergleichsstrukturen mit wie und als (mit dem Referenten FRAU). Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität : interdisziplinär, interkulturell, international Матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів27– 28 вересня 2019 р. Івано-Франківськ,  2019. С. 60–61.

7. Коропатніцька Т.П. Семантична диференціація порівняльних структур з маркерами wie/als за актуалізованими в них ознаками Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Одеса, 2019. Вип. 31. С. 63–67.

8. Labinska B., Tumak О. mplementation of grammar-translation Method of teaching Foreign Languages in English Textbooks of Bukowyna (1872 – 1900) / B. Labinska, O. Tumak // Advanced Education, Kyiv, 2019. – Issue 12., S. 44 – 48. http://ae.fl.kpi.ua/article/view/1246778286.124677. URL: http://ae.fl.kpi.ua/article/view/124677/172195 (Last accessed: 31.10.2019).

9. Бухінська Т.В. Частотність уживання різних типів як один зі складників складності сприйняття медичних німецькомовних текстів / Т.В. Бухінська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. Випуск 38 том 2: Філологія. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2019. – с. 66-69 (Index Copernicus) http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=137

10. Данилович О.Д. Інтенсивність сполучуваності лексико-семантичних груп прикметників з лексико-семантичними групами іменників в англійськомовному художньому дискурсі / О.Д. Данилович // Odessa Lunguistic Journal. Issue 13 – Odessa, 2019. – С. – 3 -13 – ISSN 2312-3192 (print), ISSN 2663-564X (online) №13.http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/517

11. Колісніченко Т.В. Синхронний та діахронний аспекти енантіосемії Odessa Linguistic Journal. Issue 13, 2019. Odessa: National University “Odesa Law Academy”. P.94-101. C.94-101.
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/570

12. Matiychak Aliona. Narrative Unreliability as a Literary Device and Reception Shift // Питання літературознавства: науковий журнал. – Вип. 99. / гол. ред. О.В. Червінська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – C. 135-150. (Index Copernicus).http://pytlit.chnu.edu.ua/article/view/173590

13. Matiychak A.A. Polyvalence of the Cave Paradigm: Iris Murdoch’s Reception // Питання літературознавства: науковий журнал. – Вип. 98. / гол. ред. О.В. Червінська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – C. 317-329. (Index Copernicus).http://pytlit.chnu.edu.ua/article/view/15477

14. Семен Г.Я., Черська Ж.Б. Особливості використання графічних стилістичних засобів у перекладі роману Маркуса Зузака «Крадійка книжок» // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія: збірник наукових праць. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет,  2019. – Вип. 38, том 2. – С. 129 – 131.   (Index Copernicus).www.vestnik-philology.mgu.od.ua

15. Семен Г.Я., Черська Ж.Б. Особливості використання графічних стилістичних засобів у перекладі роману Маркуса Зузака «Крадійка книжок» // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія: збірник наукових праць. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет,  2019. – Вип. 38, том 2. – С. 129 – 131.   (Index Copernicus).www.vestnik-philology.mgu.od.ua

16. Тумак О. М. Передумови становлення і розвитку методики навчання англійської мови на Буковині (кінець ХХ – початок ХХ ст.). Науковий вісник Ужгородського університету Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород, 2019. № 2 (45). С. 209–213.URL: http://visnyk-ped.uzhnu.edu.ua/article/view/171143/170819  (Last accessed: 31.10.2019).

17. Виспінська Н. М. Особливості реалізації методики формування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в аудіюванні майбутніх музикантів. Педагогічний альманах : збірник наукових праць. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. Вип. 41. С. 149–156. https://drive.google.com/file/d/1B97Ceq5seHfr3wWa5fm1_AtmXuyMeDWD/view?usp=sharing

18. Івасюк Г.О. Ціннісні орієнтації німців у порівнянні з іншими народами як передумова зовнішньої політики Німеччини / Г.О. Івасюк // Історико-політичні проблеми сучасного світу: збірник наукових статей. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – Т. 39. – с. 116-121.https://drive.google.com/file/d/1CtOXUmnldQUqN77Z4TPQrMA2PSV44wDQ/view?usp=sharing

19. Колісніченко Т.В. The Correlation of Evaluative and Emotional Components in the Semantics of” Settlement” Nominations Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. Вип. 1 (89). Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2019. С. 19-24 http://eprints.zu.edu.ua/29702/1/5.pdf

20. Semen H., Hladkoskok L. The Functioning of the Lexeme “Book” in Markus Zusak’s Novel  “The Book Thief” / H. Semen, L. Hladkoskok //  Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (88). – Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – Житомир, 2019. – С. 25-29.http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUF_2019_1_6

21. Семен. Г.Я. Особливості опосередкованого перекладу (на матеріалі перекладу Ю.Федьковича трагедій В.Шекспіра) // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І.Кушнерик та ін. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2019. Вип. 2 (18). – С.241-254https://drive.google.com/file/d/1iCoCmvaFkI1KhMX3I_xPcLY0ZTvQkyi3/view?usp=sharing

22. Слухенська В.С., Іванушко Я.Г., Мурадханян І.С.  Аналіз формування творчого потенціалу майбутніх лікарів (комплексний підхід) // Електронний науковий фаховий журнал «Імідж сучасного педагога». – 2019. – № 4(187). – С. 38-42 http://isp.poippo.pl.ua/issue/view/10720

23. Головацька Н. Кількісно-якісні зміни англійських сенсорних дієслів з XII до ХV століття. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. Вип. 26, том 1. С. 71-77 (COPERNICUS) PDF

24. Головацька Н. Г. Джерела походження сенсорних дієслів на позначення візуального сприйняття. Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. Одеса: МГУ, 2019. Вип.42, том 2. С. 35-40. (COPERNICUS) PDF

25. Колісниченко Т.В Контент-категорії рекламного туристичного дискурсу. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: [збірник]. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 31. С. 56-59. http://www.sci-notes.mgu.od.ua/31

26. Matiychak Aliona. Cognitive function of conceptual metaphors in “The Raw Shark Texts” by Steven Hall // Питання літературознавства: науковий журнал. – Вип. 100. / гол. ред. О.В. Червінська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – C. 58-71(Index Copernicus). http://pytlit.chnu.edu.ua/article/view/192024

27. Matiychak A.A., Muradkhanian I.S., Cherska Zh.B. Formation of foreign language competence in students of economic specialities // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія: збірник наукових праць. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет,  2019. – Вип. 40, том  2. – С. 56 – 60.   (Index Copernicus ICV 2018: 65.06). http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v40/part_2/16.pdf

28. Tychinina А., Paranyuk D. Intertextuality of Personosphere as a Factor of Gender Metamorphicality: Clifford Simak’s Novel Shakespeare’s Planet. MERIDIAN CRITIC No 2 (Volume 33) 2019, p.149-155 file:///C:/Users/Win7/Downloads/04.%20Tychinina%20Aliona.pdf

29. Melenko S.H., Paraniuk D.V. To the Issue of Determining the Criteria for Differentiating Human Rights into Absolute and Relativeю. 6 Eur. J. L. & Pub. Admin. 101 (2019), p.101-107 https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ejlpa6&div=33&id=&page

30. Собкова С. І. Власне ім’я людини як об’єкт психологічних та лінгвістичних досліджень / С.І.Собкова, Ю.В.Собков // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. праць (серія “Філологія”. – вип. 41. – т. 1. “Слов’янські мови та література”, 2019. – С. 156-159. http://www.liberal1.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/собков.pdf

2018

1. Semen H., Hladkoskok L. The role of the course ”Foreign languages in educational environment” in philology majors background / H. Semen, L. Hladkoskok // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 1(69). Ч. C. 147 – 150.

2. Semen H. Ya., Hladkoskok L. H. The image of the narrator in Markus Zusak’s novel “The Book Thief” / Ya. Semen, L. H. Hladkoskok // Науковий журнал “Молодий вчений”, 2018. — № 4 (56). С. 333 – 337.

3. Семен Г. Я. Черська Ж. Б. Німецькі елементи у романі Маркуса Зузака «Крадійка книжок» / Г. Я. Семен, Ж. Б. Черська // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки (мовознавство): Збірник наукових праць. – Дрогобич, 2018. – № 9. – С. 195-198.

4. Галина Семен Використання рецептивної технології в учбовому процесі / Галина Семен // Комунікації у сучасному соціумі: Матеріали // Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 червня 2018р.) / [ за ред. Микитенко Н. О., Морської Л. І., Яхтової Т. В.]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка,.. 2018. – С. 66-68.

5. Матийчак Алена. Море как парадигма: Мердок vs Шекспир // Homo Ludens w Kulturze Europejskiej: Szekspir i Współczesność. Colloquia Litteraria Sedlcensia XXVII. Monografia pod redakcją O. Antsyferovey i L. Mnich. – Wydawnictwo Naukowe IKR[i]BL. Siedlce, 2018. – C. 233-245.

6. Matiychak A.A., Muradkhanyan I.S., Cherska Zh.B. Communicative competence formation in teaching foreign languages to students-economists of management speciality (on the basis of English and German) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Вип. 46. – Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2018. – С. 196-199.(Index Copernicus).

7. Matiychak A.A. Reception frame of Iris Murdoch’s critical studies // Питання літературознавства: науковий журнал. – Вип. 97. / гол. ред. О.В. Червінська. –Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – C. 162-174. (Index Copernicus).

8. Matiychak A. Cave Paradigm in Iris Murdoch’s Reception // ІНТЕРВАЛИ: 1918 – 1968 – 2018 (література/літературознавство): матеріали ХV Міжнародної літературознавчої конференції, 18-19 жовтня 2018 р. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. – С. 70-73.

9. Labinska B. Die Realisierung der direkten Methode des Fremdsprachenunterrichts in Lehrbücher für die französische Sprache in der Bukowina (zweite Hälfte des XIX. Jhs.) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. – 2018. – Вип. 28. – С. 120 – 132.

10. Бухінська Т. В. Синтаксична сполучуваність та розмір речень засобів вербалізації концепту «АЛЬТРУЇЗМ» / Т. В. Бухінська, Ж. Б. Черська // Молодий вчений. — 2018. — №1.– c. 198-201(Index Copernicus

11. Данилович О.Д. Обов’язковість вживання прикметників в іменній групі у художньому стилі / О.Д. Данилович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 46. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – C. 78 – 82.

12. Данилович О.Д. Парадигматичні відношенні прикметників у художньому стилі / О.Д. Данилович // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Випуск 30, том2 – м. Одеса, 2017. – 15-18 с.

13. Івасюк Г.О. Formation and foreign policy of the German state in mutual influence with the system of international relations before the Second World War / Halyna Ivasyuk // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини || Current issues of Social studies and History of Medicine. Спільний українсько-румунський науковийжурнал / Редколегія : Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. – Серія “Історичні науки”, Чернівці-Сучава : БДМУ, 2018. – № 2(18). – С. 37-41.

14. Івасюк Г.О. Міжкультурна орієнтація як дидактично-методичний принцип на заняттях з німецької мови / Г.О. Івасюк // Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Одеса: Астропринт, 2018. – №29. – С. 137-141.

15. Melenko S.H., Paraniuk D.V. The issue of correlation between absolute and relative human rights: logical-gnosiological analysis / S.H. Melenko, D.V. Paraniuk // the European Journal of Law and Public administration. – city: ,  2018. –Vol.5 Issue 1. – p.37-45

16. Незвеська А. М. Фоносемантичні зв’язки у сучасних різносистемних мовах / А.М. Незвеська // Молодий Вчений № 5 (57) – Молодий Вчений, 2018. – С. 124

17. Рубанець Т.В. Методи дослідження конверсії / Т.В. Рубанець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 46. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – C. 160 – 164.

18. Тумак О. М. Загальна характеристика навчальних програм з англійської мови на Буковині (1872–1900 рр.).Педагогічний альманах. Херсон, 2018. С. 282–288.

19. Labinska B. Struktur und Inhalt der Deutschlehrbücher für Mädchenschulen der Bukowina in der Habsburger Monarchie (Anfang des XX. Jhs.) // Іноземні мови. – №2 (94). – 2018. – С. 34 – 44.

20. Томусяк А. Cучасні лінгвістичні підходи до аналізу експресивності у художньому тексті / А. О. Томусяк /Науковий вісник Чернівецького національного університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД” , 2018. – Вип. 796 : Германська філологія. – С. 119-127

21. Томусяк А. О. Комунікативні інтенції автора художнього тексту як моделюючий фактор його образу / А. О. Томусяк // Науковий вісник Маріупольського державного університету. Серія «Філологія». – Випуск 18. – Маріуполь, 2018. – С.314-320.

22. Виспінська Н. М. Психологічні особливості формування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в аудіюванні майбутніх музикантів / Н. М. Виспінська // Іноземні мови: науково-методичний журнал, № 4 (96). – Київ, 2018 – С. 18–25. http://fl.knlu.edu.ua/article/view/149718

23. Виспінська Н. М. Методичні передумови формування англійськомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в аудіюванні майбутніх музикантів / Н. М. Виспінська // Педагогічний альманах: збірник наукових праць. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2018. – Вип. 39. – С. 103–110.

2017

1. Labinska B.I., Czerska Ch. B. Ansaetze und Prinzipien fuer das Erlernen der zweiten Fremdsprache (Deutsch nach Englisch) in den allgemeinbildenden Lehranstalten /B.I. Labinska, Ch. B., Czerska // Одеський національний вісник. Науково-практичний журнал. – 2017. Випуск 9. Том 3. – С. 150-152 (http://www.oljournal.in.ua/) (COPERNICUS)

2. Лабінська Б. Загальна характеристика навчальних планів з німецької мови для народних шкіл Буковини (друга половина XIX століття) / Богдана Лабінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2017. – № 2. – С. 50–51. (COPERNICUS)

3. Данилович О.Д. Лексична сполучуваність прикметників з іменниками в художньому стилі / О.Д. Данилович // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. праць / гол. редактор І. В. Ступак : Серія Філологія. Випуск 26 – Одеса, 2017. – С. – 24 -26

4. Тумак Ю. І., Тумак О. М. Форми та методи роботи з молоддю у громадських товариствах Буковини тіловиховного спрямування (друга половина ХІХ століття) // «Молодий вчений», № 3.1 (43.1), березень, 2017 р. – с. 288–292. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/3.1/74.pdf

5. Бухінська Т.В. Використання мультимедійних навчальних програм при вивченні студентами німецької мови як іноземної мови за професійним спрямуванням / Т.В. Бухінська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 43. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – с. 141-145

6. Бухінська Т.В. Частота вживання та розмір різних типів синтаксичних структур у художніх творах як одна з ознак авторського стилю Г.Канта / Т.В. Бухінська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. Випуск 27 том 2: Філологія. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – с. 20-23

7. Бухінська Т.В. Характеристика розміру та частоти вживання різних типів речень у творах Г. Грасса / Т.В. Бухінська // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): Збірник наукових праць. – №7. – Дрогобич, 2017. – с.23-26

8. Івасюк Г.О. Особливості та основні напрямки неореалізму у теорії міжнародних відносин / Г.О. Івасюк // Історико-політичні проблеми сучасного світу: збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. – С.57-64

9. Kolisnichenko T.V. CHANGES IN PLACE NAME SEMANTICS IN THE TOURISM ADVERTISING DISCOURSE / T.V.  Kolisnichenko // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Вип. 26. Том. 2. – Одеса: МГУ, 2017. С. 43-45

10. Матійчак А.А. Рецептивні зсуви та ненадійний оповідач в романі Сари Уотерс „Маленький незнайомець” // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Філологія. – Вип. 76, 2017. – С. 250-255.

11. Рубанець Т.В. Семантичні моделі конверсії в англійській мові ( на прикладі вербалізації N –V) /  Рубанець Т.//  Одеський лінгвістичний вісник: Філологічні науки. Випуск № 9. – м. Одеса, 2017. –220-225 с

12. Рубанець Т.В. Структурний розподіл конверсивів у сучасній англійській мові / Рубанець Т. // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Випуск 26 – м. Одеса, 2017. – 69-72 с.

13. Semen H., Muradkhanian I., Hladkoskok L. Teaching English to Music Majors / H. Semen, I. Muradkhanian, L. Hladkoskok // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. праць / гол. редактор І. В. Ступак : Серія Філологія. Випуск 25. Том 1. – Одеса, 2017. – С. 13 – 16.

14. Melenko S.H., Paraniuk D.V. Anaximander of Miletus: the Axiological expression of Justice / S.H. Melenko, D.V. Paraniuk  // the Journal Eastern European Law. – city: ,  2017. –Number 44. – p.

15. Марчук О.В. Власні назви у фентезійних творах: класифікація антропонімів / Марчук О.В. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – Випуск 26. – С.46-47.

16. Черська Ж.Б. Особливості становлення концептів «ЕГОЇЗМ» – «АЛЬТРУЇЗМ» / Черська Ж.Б. // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / гол. ред. Кушлик О.П. – Серія: Філологічні науки (мовознавство), № 7. – Дрогобич, 2017. – С. 218–222.

17. Тумак О.Retrospective of English Teaching Methods in Bukovyna (Late nineteenth century) / О Тумак. // Вісник Черкаського університету Серія: Педагогічні науки, № 9. – Черкаси, 2017. – С. 115–121.

18. Semen H., Muradkhanian I., Hladkoskok L. Teaching English to Music Majors / H. Semen, I. Muradkhanian, L. Hladkoskok // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. праць / гол. редактор І. В. Ступак : Серія Філологія. Випуск 25. Том 1. – Одеса, 2017. – С. 13 – 16.

19. Незвеська А. Становлення категорії фонеми і її значення у французькій мові /  А. Незвеська // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики № 5(14), – Чернівці, 2017. – с. 166-177

20. Тимощук Надія. Стилістичне навантаження та функціїї фразеологічного повтору та його модифікацій в авторському художньому мовленні / Н.П.Тимощук // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2017. – Вип. 2 (15). – С. 206 – 209.

21. Івасюк Г.О. Дослідження системи життєвих цінностей студентів як навчально-виховний метод на заняттях з німецької мови / Г.О. Івасюк // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – Вип. 1(14). – С. 204-207

22. Томусяк А. О. Експресивний потенціал незакінчених речень у сучасному англомовному художньому тексті / А. О. Томусяк // Науковий вісник Чернівецького національного університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД” , 2017. – Вип. 784 : Германська філологія. – с. 120-131.

23. Собков Ю. В. Псевдоніми як об’єкт лінгвістичного дослідження / Ю. В. Собков // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол.. В. І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД»,  – 2017. – Вип. 2(15). – с.173 – 177

24. Томусяк А. О. Комунікативно-прагматичні виміри номінативних речень в англомовному художньому тексті / А. О. Томусяк // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. Серія “Філологічні науки”||Current issues of Social studies and History of Medicine. JointUkrainian- Romanian scientific journal. Series “Philological sciencies” / Редколегія: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. Чернівці-Сучава: БДМУ. 2017. №1 (13) – с.60-63.

25. Семен Г.Я. Юрій Федькович та Вільям Шекспір // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В.І.Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – Вип. 2(15). – С.142 – 148

2016

1. Labinska B.I. Realisierung des kontrastiven Ansatzes im Lehrprozess der zweiten Fremdsprache / B. Labinska // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал/ редкол. В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. – Вип. 11-12, Ч. 2. – С. 3–8 https://drive.google.com/file/d/0B_LlHUVQJXCJMHdCM21CWnF6Unc/view

2. Labinska B. Approaches to determining the stages of the language teaching methods development in Western Ukraine (1867 – 1939) // Advanced Education, 2016. – S. 40 – 46 (http://ae.fl.kpi.ua/issue/view/5215

3. Семен Г.Я. Два монологи В. Шекспіра у перекладі Ю.Федьковича/ Г.Я. Семен// Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: Науковий журнал. Вип. 11-12 (частина 2). — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2016. — С. 230-234. https://drive.google.com/file/d/0B_LlHUVQJXCJeWtKVUEzZEVrMUk/view

4. Гоменюк О.Я. Методика навчання англійської мови в навчальних закладах Буковини (1933-1939 рр.) / О. Я. Гоменюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – Тернопіль, 2016. – № 1. – С. 16-23. http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/pedagogic/2016/ped_16_1.pdf

5. Головацька Н. Г. Етимологія англійських сенсорних дієслів на позначення олфакторного та дегустативного сприйняття. / Н.Г.Головацька // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки.– Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. –Випуск 41. – С. 98 – 101.

6. Коропатніцька Т. П. Функціонування порівняння в науково-популярному тексті / Тетяна Петрівна Коропатніцька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету / Тетяна Петрівна Коропатніцька. – Одеса, 2016. – (Філологія; т. 21). – С. 46–49. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_21(2)__15

7. Гладкоскок Л. Г. Семантична структура прикметника  dark (на матеріалі лексикографічних джерел та художньої літератури) / Л. Г. Гладкоскок // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 41. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – С. 93– 97. https://drive.google.com

8. Колісниченко Т.В. Моделювання концептосфери ‘settlement’ в агломовній картині світу / Т.В. Колісниченко // Англістика та американістика : зб. наук.  праць / ред. кол. : А. І. Анісімова (голов. ред.), Т. М. Потніцева (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Д. : Ліра,  2016. – Вип. 13. – С. 38-42. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis

9. Колісниченко Т.В. Ойконіми в агломовній картині світу / Т.В. Колісниченко // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – Книга 1. – С. 22-25. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv

10. Кравцова І. І. Фразеологізми в сучасній англійській мові: визначення, підходи, класифікації / І. І. Кравцова // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Вип. 20. Том 2. – Одеса : Міжнародний гуманітарний ун-т, 2016. – С. 29 – 32. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv

11. Собков Ю. В. До питання про псевдоніми як специфічні самоназви в антропонімній системі Ї Ю. В. Собков //Актульні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД”, 2016. – Вип. 11-12, Ч.”. – С. 255-259 https://drive.google.com/drive/folder

12. Виспінська Н. М. Формування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності майбутніх музикантів / Н. М.  Виспінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка . – Тернопіль, 2016. – No 3. – С. 63-67. http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/pedagogic/2016/ped_16_3.pdf

13. Oksana Tumak. The survey of English textbooks used in female schools in Bukovyna (1900–1918) / Oksana Tumak // Advanced Education. – Kyiv, 2016. – iss. 5. – pp. 14–21. DOI: 10.20535/2410-8286.61242. Access mode : http://ae.fl.kpi.ua/article/view/61242/68006

14. Матійчак А.А. Культурологічний конструкт у сприйнятті персоносфери романних текстів Айріс Мердок // Питання літературознавства: науковий журнал / гол. ред. О.В. Червінська. –Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – C. 123-140.  http://pytlit.chnu.edu.ua/article/view/92077/87861

2015

1. Лабінська Б. І. Теоретико-методичні засади викладання іноземних мов студентам немовних спеціальностей за професійним спрямуванням / Богдана Лабінська // Науковий вісник Чернівецького університету зб. наук. праць. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2015. – Вип. 740-741: Германська філологія. – С. 112–115.

2. Лабінська Б. І. Особливості навчання іноземних мов на Закарпатті (друга половина XIX – перша половина XX ст.) / Богдана Лабінська // Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2015. – Вип. 36. – С. 108 – 111.www.liberal.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/03publications/08ukr

3. Семен Г.Я. Робота з газетою на заняттях зі студентами факультету фізичної культури та здоров’я людини / Г.Я. Семен// Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці, 2015. – Вип. 740 – 741. – С. 376–378. https://drive.google.com/drive/folders/0B_LlHUVQJXCJMkkyTEl0WlExNjg

4. Гоменюк О.Я. Методика навчання іншомовного письма в торговельних школах Буковини (1918-1939 рр.)/ О.Я. Гоменюк// Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – №36. – Ужгород, 2015. – С. 36–39. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

5. Івасюк Г.О. Становлення Німецької держави як наслідок та чинник формування системи міжнародних відносин/ Г.О. Івасюк// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. – С. 215-219. https://drive.google.com/drive/folders/0B_LlHUVQJXCJNmVVOHo3R1BKdU0

6. Івасюк Г.О. Взаємозумовленість мови, ментальності та ідентичності в процесі формування німецької нації/ Г.О. Івасюк// Науковий вісник Чернівецького університету збірник наукових праць. – Чернівці Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. – Вип. 740 – 741: Германська філологія. – С. 65–69. https://drive.google.com/drive/folders

7. Тумак О. М. Особливості навчання англійської мови в чоловічих школах Буковини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)/ О.М. Тумак// Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – №35. – Ужгород, 2015. – С. 185–188. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_

8. Ілащук Н.В. Звуконаслідувальна лексика у новелах О. Генрі/ Н.В. Ілащук// Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Вип.8. – Чернівці, 2015. – С.

9. Гладкоскок Л. Синонімічні відношення між прикметниками лексичної мікросистеми „світлий” (на матеріалі сучасної англійської мови) / Л. Гладкоскок // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Н. Г. Єсипенко – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 740-741 : Германська філологія. – С. 34 – 39. https://drive.google.com/drive/folders/0B_LlHUVQJXCJUWlMYlZTU0tTQlU

10. Черська Ж.Б. Особливості вербалізації концепту «АЛЬТРУЇЗМ» у художній літературі першої половини ХХ ст. / Черська Ж.Б. // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія : збірник наукових праць. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет,  2015. – Вип. 15, том 2 – С. 175 – 177. http://www.irbis-nbuv.gov.ua

11. Черська Ж. Особливості використання прикметників на позначення позитивних рис характеру людини / Ж.Черська, Н. Куцик // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Н. Г. Єсипенко – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 740-741 : Германська філологія. – С. 234 – 238. https://drive.google.com/drive/folders

12. Бухінська Т.В. Частота вживання й розмір складнопідрядних і ускладнених речень як одна з ознак індивідуального стилю П.Зюскінда та М.Гаусгофер / Т.В. Бухінська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Випуск 16: Філологія. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2015. –  С. 96-98 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/

13. Дерешівська Л.В. До історії дослідження категорії кількості / Л.В. Дерешівська // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія : збірник наукових праць. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет,  2015. – Вип. 15, том 2 – С. 36 – 39. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/

14. Собков Ю. Псевдоніми як специфічні самоназви в аноропонімній системі / Ю. Собков // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Н. Г. Єсипенко – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 740-741 : Германська філологія. – С. 203 – 206. https://drive.google.com/drive/folders/0B_LlHUVQJXCJN2V5T2ZCYTdCWjQ

15. Марчук О.В. Квест як основна сюжетна лінія жанру англомовного фентезі / О.В. Марчук // Науковий журнал парадигма пізнання: Гуманітарні питання. – №5 (8) – Київ, 2015. – С.96-104. https://drive.google.com/drive/folders/0B_LlHUVQJXCJUkFMSHVuR1BuNHM

16. Семен Г.Я. Парадокс у сонетах В. Шекспіра/ Г.Я. Семен Г.Я. // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: Зб. наук. праць. – Вип. 15. – Одеса, 2015. – С. 130-132. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv

17. Рубанець Т. В. Семантична трансформація конверсивів.  / Т. В. Рубанець  // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет,  2015. –  Вип. 15, том 2 : Філологія  – С. 127 –130. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v15/part_2/Filologi15-2.pdf

18. Томусяк А.О.  Інтерогативні конструкції як засіб синтаксичної експресивності у політичному дискурсі (на матеріалі промов Д. Камерона). / А.О. Томусяк //   Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. наук. праць. –  Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2015. – Вип. 38 : Філологічні науки – С. 321-324. (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64

19. Томусяк А. О. Парцеляція у контексті вияву авторської інтенції  в англомовному художньому тексті / А.О.Томусяк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія», 2015. – Випуск 19, том 1. – Одеса, 2015 . – С.140-143. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v19/part_1/Filologi19-1.pdf

20. Гоменюк О.Я. Зміст і структура підручників з англійської мови для початкових шкіл Буковини (1918 – 1940 рр.) / О. Я. Гоменюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2015. – Вип. 131. – С. 41-44. http://visnyk.chnpu.edu.ua/?p=269

21. Коропатніцька Т.П. Семантичне градуювання порівняння у дискурсі / Т.П. Коропатніцька // Науковий вісник ЧНУ. Вип.740-741. Германська філологія / редкол. Н. Д. Єсипенко, В.І. Кушнерик [та ін.]. – Чернівці, 2015 – С.88-93.

22. Коропатніцька Т.П. Комунікативний потенціал порівняння / Т. П. Коропатніцька // Науковий вісник БДФЕУ. Гуманітарні науки : збірник наукових праць. – Чернівці : БДФЕУ, 2015. – Випуск 9. –  с. 24-30 https://drive.google.com/drive/folders/0B_LlHUVQJXCJSTd0WlNHaVBCZkE

23. Матійчак А.А. Варіації біографічного жанру: життєпис Айріс Мердок// Питання літературознавства: Наук. збірник. – Вип. 92. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – C. 99-116.  http://pytlit.chnu.edu.ua/article/view/73444         http://oaji.net/articles/2016/4067-1483001547.pdf

24. Колісниченко Т.В. Етимологічний аналіз складових ЛСП ‘Settlement’ / Т.В. Колісниченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Сер. : Філологія. – Одеса : МГУ, 2015. – № 15. Том 2. – C. 68-71 http://irbis-nbuv.gov.

25. Колісниченко Т.В. Семантична структура лексичної номінації ‘Settlement’ (на матеріалі англійської мови) / Т.В. Колісниченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Сер. : Філологія. – Одеса : МГУ, 2015. – № 16. – C. 126-128. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/

26. Колісниченко Т.В. Лексема county  функціонально-семантичний аналіз / Т.В. Колісниченко // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов: збірник наукових праць / за науковою ред. А. В. Корольової. – Київ : Видавництво НПУ  імені М.П. Драгоманова, 2015. Випуск 13. – С. 112-116 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/

27. Незвеська А. Внесок французьких лінгвістів у проблему вивчення фоносемантики /  А. Незвеська // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики № 9(1) – Чернівці, 2015. – С. 147 https://drive.google.com/drive/folders/0B_LlHUVQJXCJWVhmMmltVDdHNDA

28. Тумак О.М. Реалізація прямого методу навчання в підручниках з англійської мови для жіночих шкіл Буковини (початок ХХ ст.) / О. М. Тумак // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2015. – Вип. 131. – С. 154­­–162. http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1467

2014

1. Лабінська Б. І. Історіографія дослідження розвитку методики навчання іноземних мов на західноукраїнських землях (друга половина XІX – перша половина XX ст.) / Богдана Лабінська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2014. – Вип. 34. – С. 98–104. dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3513?mode=full

2. Лабінська Б. І. Методичні засади професійної підготовки вчителів німецької мови на Буковині (друга половина XІX – початок XX ст.) / Богдана Лабінська // Збірник наукових праць : Педагогічна освіта : теорія і практика. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 17 (2-2014). – С. 153–159. (http://science.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/7/2014/03/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-17-.pdf)

3. Лабінська Б. І. Підходи до укладання навчально-методичної літератури з іноземних мов / Богдана Лабінська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Педагогіка та психологія. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 734 – С. 85–90. https://scholar.google.com.ua/citations?user=vHVV9NAAAAAJ&hl=uk

4. Незвеська А. Внесок французьких лінгвістів у проблему вивчення фоносемантики/ А.Незвеська // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики – Вип.8. –Чернівці, 2014. – С.

5. Тумак О.М. Загальна характеристика навчальних програм з англійської мови на Буковині (1880–1890 рр.) / О.М. Тумак // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Педагогіка та психологія. Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2014. – Вип. 704. – С. 188–192.

6. Тумак О. М. Методичні аспекти навчання англійської мови в різних типах жіночих шкіл Буковини (початок ХХ ст.) / О.М. Тумак // Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 17. – С. 176–180. (http://science.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/7/2014/03/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-17-.pdfb)

7. Мурадханян І.С., Нагорний С.М. Термінологічні особливості музичної професійної лексики // Наукові записки. – Вип -42. Серія «Філологічна» – Острог: Острозька академія, 2014 – С. 273-275. http://lingvj.oa.edu.ua/assets/files/full/2014/NZ_Vyp_42.pdf

8. Мурадханян І.С. Навчання англійській мові майбутніх правознавців / І.С. Мурадханян // Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2014. – Вип. 32. – С. 131 – 133. http://libuzhnu.brinkster.net/cat4.aspx?seria=6

9. Гладкоскок Л. Г. Сполучуваність прикметників зі значенням „ темний” у моделі [прикметник] + [прикметник] (на матеріалі сучасної англійської мови) / Л. Г. Гладкоскок // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. О. Д.  Огуй – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 708-709 : Германська філологія. – С. 42 – 45.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2014_708-709_12

10. Головацька Н.Г. Лексико-семантичні групи давньоанглійських сенсорних дієслів / Н.Г. Головацька // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Чернівецький національний університет, 2014. – № 708-709 – С. – 46-52. https://goo.gl/tCe9N8

11. Головацька Н.Г. Лексико-семантична система давньоанглійських сенсорних дієслів / Н.Г. Головацька // Парадигма пізнання: Гуманітарні питання : Науковий журнал – Київ: Центр міжнародного наукового співробітництва «ТК Меганом», 2014. – №1(1) – С. 99 – 108. http://naukajournal.org/index.php/Paradigm/issue/current

12. Нікіточкіна І.В. Категорія матеріальної цінності в епічній поемі «Беовульф» / І.B. Нікіточкіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. №14. Ч.1. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – С.58-64  http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_14%281%29__13

13. Лабінська Б. І. Особливості реалізації змішаного методу навчання іноземних мов на західноукраїнських землях і в Росії / Богдана Лабінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : педагогіка. – 2014. – № 1. – С. 36–43. irbis-nbuv.gov.ua/cgi…/cgiirbis_64.exe?…

14. Лабінська Б. І. Розвиток і становлення методики навчання перекладу на західноукраїнських землях (1867–1939 рр.) / Богдана Лабінська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Педагогіка та психологія. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 689. – С. 76‒ scholar.google.com.ua/citations?user=vHVV9NAAAAAJ&hl=u

15. Лабінська Б. І. Використання методичних ідей Карла Тумлірца у процесі реалізації прямого методу навчання німецької мови на Буковині (друга половина XIX – перша половина XX ст.) / Богдана Лабінська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Педагогіка. Соціальна робота”. – Вип. 30. – Ужгород, 2014. – С. 79–81. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin

16. Лабінська Б. І. Семантичні модифікації німецьких фразеологічних одиниць на позначання фізичного стану людини / Богдана Лабінська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2014. – Вип. 708 – 709: Германська філологія. – С. 95–98. uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/6817

17. Лабінська Б. І. Розвиток методики навчання німецької мови в україномовних школах Буковини (початок XX ст.) / Богдана Лабінська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Педагогіка та психологія. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 704. – С. 92–100. https://scholar.google.com.ua/citations?user=vHVV9NAAAAAJ&hl=uk

2013

1. Мурадханян І.С. Соціолінгвістична компетенція іншомовного професійно спрямованого спілкування // Наукові записки. – Вип. 119. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 345 – 348http://www.kspu.kr.ua/download/nz_2013_119.pdf

2. Головацька Н.Г. Когнітивний аспект давньоанглійських сенсорних дієслів / Н.Г.Головацька // Наукові записки. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 38. – С. 64-67. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_38_21.

3. Івасюк Г.О. Роль Німеччини у формуванні об’єднаної Європи / Галина Івасюк // Політологічні та соціологічні студії: Збірник наукових праць. – Чернівці: Букрек, 2013 Т о м XII. – Тематичний випуск: Політичні виміри процесів європейської інтеграції. – С.405 – 415.http://arr.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/861/1/Pol_Studies_Vol12.pdf

4. Колісниченко Т.В. Концептосфера “Financial Transaction” в англомовній картині світу/ Т.В. Колісниченко // Сборник научных трудов SWorld / С. В. Куприенко (гол. ред.). – Одесса : Куприенко, 2013. – Вып. 2, т. 22. – С. 34–37. http://www.sworld.com.ua/index.php

5. Матійчак А.А. Сумний автор веселої поезії: Едвард Лір та поезія нісенітниці // Питання літературознавства: Наук. збірник. – Вип. 87. – Чернівці: Рута, 2013. – C. 7-17. http://pytlit.chnu.edu.ua/article/view/73071/68328      http://oaji.net/articles/2017/4067-1484818582.pdf

6. Матійчак А.А. Пам’ять як художня категорія: рецептивний потенціал роману С. Холла “The Raw Shark Texts” // Питання літературознавства: Наук. збірник. – Вип. 88. – Чернівці: Рута, 2013. – C. 286-299. http://pytlit.chnu.edu.ua/article/view/73220               http://oaji.net/articles/2017/4067-1484817664.pdf

7. Нікіточкіна І.В. ЛСП прикметників на позначення матеріальної цінності у сучасній англійській мові / І.B. Нікіточкіна // Лингвистика и межкультурная коммуникация – инновационные подходы и пути развития. Книга 2.: монографія / [авт.кол.: Афинская З.Н., Зайцева С.Е., Мамедова А.В., Никиточкина И.В. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2013 – С.87-98  http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/c113-10/16291-c113-204

8. Нікіточкіна І.В. Категорія матеріальної цінності в епічній поемі «Христос» / І.B. Нікіточкіна // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2013) : матеріали Міжнародної наукової конференції, Івано-Франківськ ; 13 березня 2013 р. [Електронний ресурс] / відп. ред. Я.В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – Режим доступу: http://www.ellic.pu.if.ua

9. Нікіточкіна І.В. Функціональна семантика прикметників «матеріальна цінність» у дискурсі Джеффрі Чосера / І.B. Нікіточкіна // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2013. – № 17. – С. 77–81. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7981

10. Лабінська Б. І. Навчання іншомовного лексичного матеріалу на західноукраїнських землях (1867–1939 рр.) / Богдана Лабінська / Навчання іншомовного лексичного матеріалу на західноукраїнських землях (1867–1939 рр.) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Педагогічні науки. – № 3 (21). – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2013. – С. 44 – 49. org/pdf/t_visn_2013/Педагогічні%20науки%20№3(21)2013.pdf

Comments are closed