Фахова іноземна мова

Основне призначення іноземної мови полягає у сприянні в оволодінні студентами уміннями і навичками спілкуватися в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.

Програма з дисципліни “Фахова іноземна мова” розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності правознавство.

Мета курсу полягає у формуванні в студентів фахової комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок, що відповідають стандарту В2. Розвиток фахової комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві.

Фахова комунікативна компетенціяце навички і вміння, які забезпечують кваліфіковану професійну діяльність у приватній, суспільній, професійній та освітніх сферах спілкування в багатонаціональному суспільстві з представниками інших культур. Ця компетенція розвивається насамперед через формування навичок і вмінь в основних видах мовленнєвої діяльності, що охоплює рецепцію, продукцію, інтеракцію, медіацію та реалізується як у письмовій, так і в усній формах. Вони формуються, розвиваються та вдосконалюються у межах як повсякденних, так і фахово зорієнтованих ситуаціях.

До цієї компетенції належать передовсім фахові навички та знання, досвід, розуміння специфічної фахової постановки питання та міжпредметних взаємозв’язків, а також уміння цілеспрямовано та технічно бездоганно вирішувати професійні завдання та проблеми. Фахова компетенція на заняттях з іноземної мови формується через розвиток навичок і вмінь:

 • володіти основними вміннями на загальному професійному рівні (ведення розмови, аргументація, унаочнення, презентація тощо);
 • розкривати та відтворювати фаховий зміст комунікативними прийомами зі специфічним фаховим наповненням (дефініція, опис тощо).

Реалізації поставленої мети сприятиме використання текстів спеціальної тематики, робота із галузевою термінологією, підготовка повідомлень, пов’язаних із обраним фахом.

Основними комунікативними уміннями є:

 • уміння розуміти зі слуху зміст автентичних текстів;
 • уміння здійснювати усномовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах) в процесі ділових контактів, ділових зустрічей, нарад;
 • уміння розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею;
 • уміння вести ділову та професійну кореспонденцію з високим ступенем граматичної коректності.

Під час навчання реалізуються також освітня, виховна і розвивальна цілі.

Освітня мета передбачає формування у студентів таких особистісних якостей як:

 • усвідомлення функцій іноземної мови у навчальному процесі і у суспільстві;
 • зіставлення іноземної мови з рідною;
 • оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається (країнознавство, лінгвокраїнознавство);
 • залучення студентів до діалогу культур (іншомовної та рідної);
 • уміння використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з посібником/підручником, словником, довідковою літературою, фаховою літературою, мультимедійними засобами тощо).

Засобами іноземної мови реалізовується виховання, яке здійснюється через систему особистісних стосунків із новою культурою і процесом оволодіння нею. Цьому сприяє виховання у студентів:

 • позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя;
 • культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі;
 • розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Оволодіння іноземною мовою сприяє розвитку в студентів:

 • мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей;
 • готовності брати участь в іншомовному спілкуванні;
 • бажання до подальшого самовдосконалення у галузі володіння іноземною мовою.

Завдання: студенти повинні розуміти повідомлення та інструкції в академічному та професійному середовищі; розуміти наміри мовця і комунікативні наслідки його висловлювання; чітко аргументувати свої позиції відносно актуальних тем в академічному та професійному житті (напр., на конференціях, у дискусіях в академічному навчальному середовищі), володіти мовним етикетом спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо; оформлювати у вигляді перекладу і реферування рідною мовою інформацію, одержану з іноземних джерел; створювати і готувати ділову та професійну кореспонденцію з високим рівнем граматичної коректності; вести дискусію на запропоновану тематику, передбачену програмою; здійснювати переклад автентичної літератури за профілем спеціальності.

Наприкінці опанування дисципліни студенти повинні оволодіти певними навичками та уміннями в усіх видах мовленнєвої діяльності, а саме в: 1) аудіюванні; 2) читанні; 3) мовленні; 4) письмі; 5) перекладі.

Відповідно до комунікативно орієнтованого підходу до навчання іноземних мов пріоритет надається комунікативно спрямованим завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування.

Основними засобами навчання є підручники та навчально-методичні посібники, перелік котрих додається до програми курсу, проте викладачу надається право широко використовувати й інші засоби: робочі зошити, аудіо- та відеоматеріали, книжки для домашнього читання, тестові завдання тощо.

Базова література:

1. Krois L.A. International Legal Second Edition Acours for classroom or self-study use / Amy Krois-Linder. – Cambridge University Press, 2012. – 336 p.

2. Gillon D. Professional Englisch in Use / D. Gillon, Brown Sally Rice. – Combridge University press. – 2012. – 128 p.

3. Hancock M. English Pronunciation in Use [Intermediate] / Mark Hancock. – Cambridge University Press : The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK, 2008. – 200 p.

4. Матійчак А.А., Мурадханян І.С.,

Петренко О.Д. Професійна англійська мова для студентів-юристів: [навчальний посібник] / укл. А.А. Матійчак, І.С. Мурадханян, О.Д. Петренко. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2012. – 256 с.

5. Петренко О.Д. English for Law Students “What is law”: [навчальний посібник] /укл. О.Д. Петренко. – Чернівці : Рута, 2009. – 76 с.

6. Хоменко Л.О. Німецька мова. Практикум з перекладу для юристів: навч.посіб. /Л.О.Хоменко, Н.М.Антонюк. – Вінниця: Нова книга, 2013. – 434 с.

7. Мараховська І.Г., Черкасова Т.М. Recht und Gesetz: навч.посіб.з нім.мови для студ.-юристів / І.Г.Мараховська, Т.М.Черкасова; за ред.. І.М.Липко. – Х.: Право, 2012. – 368 с.

8. Нікітенко О.В. Німецька мова для студентів-юристів: Навчальний посібник / О.В. Нікітенко. – К. : КНТ, 2008. – 176 с.

9. Simon Heike, Funk-Baker Gisela. Einführung in die deutsche Rechtssprache. – München: Beck-Verlag, 1999. – 285 S.

10.Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. –Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2001. – 205 S.

11. Право і юстиція Німеччини: фахові тексти та кримінальні історії / Укл.:Н.П.Тимощук – Чернівці: Рута, 2007. – 94 с.

12. Основні права та правовий статус громадян / Укл.: Н.П.Тимощук.- Чернівці: ЧНУ, 2001.

 

У наш час знання іноземної мови — це не просто показник освіченості та інтелектуального розвитку. Це життєва необхідність.  Давайте з’ясуємо, які переваги у вивченні  іноземної мови.

Для перегляду презентації натисніть на картинку

 

 

Працівники кафедри, які викладають Фахову Іноземну Мову

labinska

Лабінська Богдана Ігорівна

Посада: завідувач кафедри
Вчений ступінь: професор
Вчене звання: Доктор педагогічних наук

Curriculum vitae: cv_ua cv_en

Наукові праці: sc sc sc sc scscscsc

Посилання: scholar orcid researcherid

matiychak

Матійчак Альона Анатоліївна

Посада: доцент, заступник завідувача кафедри, завідувач секції англійської мови
Вчений ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Curriculum vitae: cv_ua cv_en

Наукові праці: sc sc scscsc

Посилання: scholar orcid researcherid

chervinska

Черська Жанна Борисівна

Посада: доцент, завідувач секції німецької мови
Вчений ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Curriculum vitae: cv_ua cv_en

Наукові праці: sc  sc sc

Посилання: scholar orcid researcherid

vuspinskaВиспінська Наталія Михайлівна

Посада: лаборант

Curriculum vitae: cv_ua cv_en

Наукові праці: sc  sc sc

Посилання: scholar orcid researcherid

gladkoskok

Гладкоскок Леся Григорівна

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Curriculum vitae: cv_ua cv_en

Наукові праці: sc  scsc

Посилання: scholar orcid researcherid

Kolisnichenko

Колісніченко Тетяна Вікторівна

Посада: асистент
Вчений ступінь: кандидат філологічних наук

Curriculum vitae: cv_ua cv_en

Наукові праці: sc sc sc sc sc

Посилання: scholar orcid researcherid

Koropatnitska

Коропатніцька Тетяна Петрівна

Посада: асистент

Curriculum vitae: cv_ua cv_en

Наукові праці: sc sc sc

Посилання: scholar orcid researcherid

Марчук Оксана Вікторівна

Посада: асистент

Curriculum vitae: cv_ua cv_en

Наукові праці: sc sc 

Посилання: scholar orcid researcherid

maradhanan

Мурадханян Ірина Саркісівна

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Curriculum vitae: cv_ua cv_en

Наукові праці: sc  sc sc

Посилання: scholar orcid researcherid

poranyuk

Паранюк Дан Вікторович

Посада: асистент

Curriculum vitae: cv_ua cv_en

Наукові праці: sc 

Посилання: scholar orcid researcherid

petrenko

Петренко Оксана Дмитрівна

Посада: доцент, відповідальна за міжнародну діяльність кафедри
Вчений ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Curriculum vitae: cv_ua cv_en

Наукові праці: sc 

Посилання: scholar orcid researcherid

rubanets

Рубанець Тетяна Василівна

Посада: асистент

Curriculum vitae: cv_ua cv_en

Наукові праці: sc sc

Посилання: scholar orcid researcherid

semen

Семен Галина Ярославівна

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Curriculum vitae: cv_ua cv_en

Наукові праці: sc sc sc sc 

Посилання: scholar orcid researcherid

sobkov

Собков Юрій Вікторович

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Curriculum vitae: cv_ua cv_en

Наукові праці: sc sc 

Посилання: scholar orcid researcherid

tumoschuk

Тимощук Надія Петрівна

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Curriculum vitae: cv_ua cv_en

Наукові праці: sc  sc sc sc sc sc

Посилання: scholar orcid researcherid

Comments are closed